Hotărâri ale Consiliului local

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 12/2024privind stabilirea 􏰍􏰎􏰏􏰐􏰑􏰒􏰓􏰒􏰑 de depozitare provizorie a 􏰔􏰕􏰖􏰕􏰒􏰗􏰑􏰓􏰘􏰗 periculoase provenite de la 􏰎􏰘􏰎􏰒􏰓􏰏􏰐􏰑􏰕 􏰖􏰑 stabilirea 􏰍􏰎􏰏􏰐􏰑􏰒􏰓􏰒􏰑 necesar pentru colectarea􏰖􏰕􏰒􏰗􏰑􏰓􏰘􏰗 de hârtie 􏰖􏰑 carton, 􏰍􏰙􏰑􏰛􏰓􏰚􏰜 metal, material plastice, lemn, textile, ambalaje, 􏰔􏰕􏰖􏰕􏰒􏰗􏰑 de echipamente electrice 􏰖􏰑 electronice, 􏰔􏰕􏰖􏰕􏰒􏰗􏰑 de baterii 􏰖􏰑 acumulatori 􏰖􏰑 􏰔􏰕􏰖􏰕􏰒􏰗􏰑 voluminoase, inclusiv saltele 􏰖􏰑 􏰝􏰘􏰞􏰑􏰓􏰚􏰜 colectate de la locuitorii comunei 􏰊􏰒􏰟􏰕􏰠􏰒 􏰡􏰒􏰔􏰕􏰐􏰒􏰓 􏰢􏰒􏰣􏰚􏰒2024/03/29
HCL 11/2024privind aprobarea închirierii, prin încredințarea directă a suprafețelor de pășune proprietate privată a comunei Rușețu2024/03/29
HCL 10/2024privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna CILIBIA, județul Buzau în calitate de lider și comunele Largu, Ruşeţu, Luciu, C.A.Rosetti şi Padina, județul Buzau, în calitate de parteneri  pentru realizarea proiectului ”Construcţia unui centru de zi pentru persoane vârstnice şi furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu în comuna Cilibia, judeţul Buzău” în cadrul PIDS 2021-2027, P06 Servicii de suport pentru persoane vârstnice,Titlu apel „Comunități de seniori”2024/03/29
HCL 9/2024privind înființarea sursei bugetare E – Buget subvenții și venituri proprii, în cadrul Capitolului bugetar – Învățământ secundar inferior al Liceului Tehnologic Rușețu2024/03/29
HCL 8/2024privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în patrimoniul comunei Rușețu2024/03/29
HCL 7/2024privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna RUȘEȚU este membru asociat2024/03/29
HCL 6/2024privind aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si a Programului anual al achizitiilor publice actualizat􏰨􏰤 dup􏰨a probarea bugetului propriu pe anul 20242024/03/29
HCL 5/2024privind aprobarea bugetului local al comunei Ru􏰖e􏰗u precum 􏰖i al institu􏰗iilor 􏰖i serviciilor finan􏰗ate de la bugetul local sau aflate în subordinea Consiliului local al comunei Ru􏰖e􏰗u, pe anul 20242024/02/12
HCL 4/2024privind alegerea preşedintelui de şedinţă2024/01/31
HCL 3/2024privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 9.650.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.20232024/01/31
HCL 2/2024privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 20242024/01/31
HCL 1/2024privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2024-20252024/01/11
HCL 51/2023privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20232023/12/18
HCL 50/2023privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul III al anului 20232023/12/18
HCL 49/2023privind indexarea, la nivelul comunei Rușețu, județul Buzău, a impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8%2023/12/18
HCL 48/2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RUȘEȚU., judeţul BUZĂU, începând cu luna decembrie 20232023/11/29
HCL 47/2023privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 și pentru modificarea organigramei și statului de functii la nivelul comunei Rușețu2023/11/29
HCL 46/2023privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bardaș Corneliu-Răzvan şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul local al comunei Rușețu2023/11/29
HCL 45/2023privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20232023/10/30
HCL 44/2023pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna RUȘEȚU, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze şcolare verzi (electrice) pentru unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, componenta C15: Educaţie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar, Investiţia 10. Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi2023/10/30
HCL 43/2023privind modificarea Strategiei anuale și a planului de achiziții publice ale comunei Rușețu, pe anul 20232023/10/30
HCL 42/2023privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2023 – 20242023/10/30
HCL 41/2023privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.5262/05.10.2013 încheiat între Consiliu local al comunei Rușețu și S.C. Ruspan S.R.L.2023/10/30
HCL 40/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă2023/10/30
HCL 39/2023pentru aprobarea depunerii și implementarii proiectului“CONSTRUIRE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN UAT RUSETU, JUDETUL BUZAU”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B2023/10/27
HCL 38/2023privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “CONSTRUIRE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN UAT RUSETU, JUDETUL BUZAU”,, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, Investiția I.2.A-B: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență2023/10/27
HCL 36/2023privind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2023 – 20292023/08/31
HCL 35/2023pentru modificarea Organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu şi pentru biblioteca publică 2023/08/31
HCL 34/2023privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul II al anului 20232023/08/31
HCL 33/2023privind aprobarea cantității de apă utilizată în procesul tehnologic pentru întreținerea sistemul de alimentare cu apă și canalizare al comunei RUŞEŢU, Judeţul BUZĂU și care reprezintă pierderi justificate, pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.20232023/07/31
HCL 32/2023privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului – teren, având numărul cadastral 26070, poprietatea privată a comunei Rușețu, județul Buzău2023/07/31
HCL 31/2023privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20232023/07/31
HCL 30/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă2023/06/30
HCL 29/2023privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul I al anului 20232023/06/30
HCL 28/2023privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Proiect pilot – Construire Sală de sport școlară din sat Ruşeţu, comuna Ruşeţu, Str. 1 Decembrie  1918, Nr.10, CV 6 (T 27), P 415, 416, judeţul Buzău”2023/06/30
HCL 27/2023privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/05/25
HCL 26/2023privind  aprobarea participării unității administrativ-teritorială comuna Rușețu, județul Buzău în proiectul „Dotarea cu microbuze  școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar  din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/25
HCL 25/2023privind participarea UAT – Comuna Rușețu, județul Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate”Rabla local” derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu2023/04/27
HCL 24/2023privind aderarea U.A.T. Comuna Rușețu la Asociația Grupul de Acțiune Locală “Ecoul Câmpiei Buzăului”2023/04/27
HCL 23/2023pentru modificarea Capitolului I Funcții publice de conducere din anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.35/31.08.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 20222023/04/27
HCL 22/2023privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “ Modernizare infrastructura rutiera de interes local in sat Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau”, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii” Anghel Saligny” precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/04/11
HCL 21/2023pentru aprobarea promovării proiectului  „Renovarea / modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/03/29
HCL 20/2023privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice in luna martie 2023 la nivelul comunei Rusetu2023/03/29
HCL 19/2023privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20232023/03/29
HCL 18/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă2023/03/29
HCL 17/2023privind implementarea proiectului „ACHIZIŢIE TRACTOR CU REMORCĂ PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI RUȘEȚU”2023/03/29
HCL 16/2023privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui spațiu locativ în suprafață de 25,32 m.p. și a terenului pe care se află acesta, proprietate publică a comunei Rușețu, situat în clădirea fostului sediu al Consiliului local al comunei Rușețu, în scopul funcionării unei farmacii veterinare2023/03/29
HCL 15/2023privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 167 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu, în scopul construirii unui spațiu destinat desfășurării de activități economice în domeniul alimentației publice 2023/03/29
HCL 14/2023privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 120 m.p. proprietate publică a comunei Rușețu, în scopul construirii unui spațiu pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare2023/03/29
HCL 13/2023privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în patrimoniul comunei Rușețu2023/02/28
HCL 12/2023privind aprobarea Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a LICEULUI TEHNOLOGIC RUȘETU, JUDEȚUL BUZĂU” ȘI A CHELTUIELILOR eligibile si neeligibile LEGATE DE PROIECT 2023/02/28
HCL 11/2023privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a pajiștii comunale încheiatee între comuna Rușețu și crecătorii de animale persoane fizice sau juridice din comuna Rușețu2023/02/28
HCL 10/2023privind încetarea unor contracte de închiriere2023/02/28
HCL 9/2023privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe  trimestrul IV al anului 20222023/02/28
HCL 8/2023privind modificarea articolului 36 din hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr. 58 din 21 decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2023 în comuna Ruşeţu2023/02/28
HCL 7/2023pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu nr.59 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 120 m.p. proprietate publică a comunei Rușețu, în vederea construirii unui spațiu pentru comercializarea produselor industriale2023/02/28
HCL 6/2023privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2023-20242023/02/28
HCL 5/2023privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii􏱃C.N.I􏱃 – S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor obligatorii in vederea executarii obiectivului nou de investitii 􏱄Proiect Tip- Construire Sala de Sport scolara (tribuna 102 locuri) in Comuna Rusetu, Sat Rusetu, Judetul Buzau􏱃2023/02/28
HCL 4/2023privind aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si a Programului anual al achizitiilor publice – actualizata – dupa􏰒 aprobarea bugetului propriu pe anul 20232023/02/28
HCL 3/2023privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “ Modernizare infrastructură rutieră de interes local in sat Rușețu, comuna Rușețu, judetul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local al comunei Rușețu pentru realizarea obiectivului2023/02/28
HCL 2/2023privind aprobarea bugetului local al comunei Rușețu precum și al instituțiilor și serviciilor finanțate de la bugetul local sau aflate în subordinea Consiliului local al comunei Rușețu, pe anul 20232023/02/06
HCL 1/2023privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 8.000.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.20222023/02/06
HCL 63/2022privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare2022/12/21
HCL 62/2022pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna RUȘEȚU este membru asociat 2022/12/21
HCL 61/2022privind alegerea președintelui de ședință2022/12/21
HCL 60/2022privind incheierea unui protocol de colaborare a comunei Rușețu cu unitatea administrativ-teritorială comuna Luciu, județul Buzău pentru “Infiintarea  Centrului Comunitar Integrat in comuna Luciu” 2022/12/21
HCL 59/2022privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 120 m.p. proprietate publică a comunei Rușețu, în vederea construirii unui spațiu pentru comercializarea produselor industriale2022/12/21
HCL 58/2022privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2023 în comuna Ruşeţu2022/12/21
HCL 57/2022privind  Aprobarea Strategiei Anuale a Achizitiilor Publice si a anexei-  Programului Anual al Achizitiilor Publice –in forma initiala pentru anul 2023, la nivelul Comunei Rusetu2022/12/21
HCL 56/2022privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20222022/12/21
HCL 55/2022privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe  trimestrul III al anului 20222022/12/21
HCL 54/2022 privind modificarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2022/11/29
HCL 53/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în patrimoniul comunei Rușețu și în administrarea Liceului Tehnologic Rușețu.2022/11/29
HCL 51/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20222022/11/29
HCL 50/2022 privind  aprobarea utilizării suplimentare în anul 2022 a sumei de 135.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.20212022/11/29
HCL 49/2022 privind aprobarea contului de execuţie  al bugetului local al comunei Rușețu pe  trimestrele I și II ale anului 20222022/11/29
HCL 48/2022privind alocarea sumei de 120.000 lei unei unităţi de cult religios din comuna Rușețu, în anul 20222022/11/08
HCL 47/2022privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii de medicina scolara pentru anul scolar 2022-2023 in cadrul unitatilor de invatamant din Comuna Rusetu, Jud. Buzau2022/10/27
HCL 46/2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.25 din 30 iunie 2022 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/10/27
HCL 45/2022privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20222022/10/27
HCL 44/2022privind aprobarea solicitării de dare în administrarea Consiliului local al comunei Rușețu, din administrarea Consiliului Județean Buzău, a unor tronsoane din DJ 214 A și DJ 203 N, situate în intravilanul comunei Rușețu2022/10/06
HCL 43/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă2022/09/30
HCL 42/2022privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2022 2022/09/30
HCL 41/2022privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare infrastructură rutieră de interes local în sat Rușețu, Comuna Rușețu, județul Buzău”2022/09/30
HCL 40/2022privind darea în administrare şi exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi sistemele de utilitate publică utilizate – sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare – către serviciul “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU2022/09/30
HCL 39/2022privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului de utilităţi publice – serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare – al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău2022/09/30
HCL 38/2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,  în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2022-2023 2022/08/31
HCL 37/2022privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20222022/08/31
HCL 36/2022privind actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. Comuna pentru anul 2022 􏰿 in luna august2022/08/31
HCL 35/2022privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 20222022/08/31
HCL 34/2022privind stabilirea modului de întocmire și de ținere la zi a registrului agricol al comunei Rușețu2022/08/31
HCL 33/2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.25 din 30 iunie 2022 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/08/31
HCL 32/2022pentru aprobarea normativului privind consumul lunar de carburant pentru autospeciala de colectare deșeuri din dotarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/07/21
HCL 31/2022privind actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. comuna Rușețu pentru anul 2022 – in luna iulie 2022/07/21
HCL 30/2022privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul local al comunei Rușețu și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău2022/07/21
HCL 29/2022privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, având numărul cadastral 30762, poprietatea publică a comunei Rușețu, județul Buzău2022/07/21
HCL 28/2022privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, având numărul cadastral 32194, poprietatea privată a comunei Rușețu, județul Buzău2022/07/21
HCL 27/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă2022/06/30
HCL 26/2022privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2022 și bugetului Serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 20222022/06/30
HCL 25/2022privind aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/06/30
HCL 24/2022privind aprobarea preţurilor la apa rece (nepotabilă) produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor la canalizare – epurare pentru comuna RUŞEŢU, Judeţul Buzău, pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare2022/06/30
HCL 23/2022privind cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna RUŞEŢU, Judeţul BUZĂU2022/06/30
HCL 22/2022privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei RUŞEŢU, Judeţul BUZĂU2022/06/30
HCL 21/2022privind actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. Comuna pentru anul 2022 in luna mai 20222022/06/30
HCL 20/2022privind încetarea unor contracte de închiriere2022/04/28
HCL 19/2022privind Actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. Comuna pentru anul 2022 in luna aprilie 20222022/04/28
HCL 18/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă2022/04/28
HCL 17/2022privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife, aplicabile în anul fiscal 20222022/03/24
HCL 16/2022privind incetarea unor contracte de inchiriere2022/03/24
HCL 15/2022privind aprobarea efectuării procedurilor legale pentru elaborarea proiectului ”Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Rușețu, județul Buzău” și depunerea cererii de finanțare în cadrul „ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.2022/03/24
HCL 14/2022privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2022 și modificarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare totală sau parțială din bugetul local al comunei Rușețu pe anul 20222022/03/24
HCL 13/2022privind aprobarea utilizării suplimentare în anul 2022 a sumei de 120.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.20212022/03/24
HCL 12/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă2022/03/24
HCL 11/2022privind Actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. Comuna  pentru anul 2022- dupa aprobarea bugetului propriu 2022/02/28
HCL 10/2022privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice  în vederea asistării şi reprezentării comunei Rușețu în justiție2022/02/28
HCL 9/2022privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul IV al anului 20212022/02/28
HCL 8/2022privind aprobarea incetarii, prin acordul partilor, a contractului de inchiriere nr. 4417/20.09.2018, incheiat intre Comuna Rusetu si SC Relief Brain SRL Buzau2022/02/28
HCL 7/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Rusetu in Adunarea Generala a a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009”2022/02/28
HCL 6/2022privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/02/28
HCL 5/2022privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Ruşeţu si a unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2021-20222022/02/28
HCL 4/2022privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2022 – 20232022/02/28
HCL 2/2022privind aprobarea bugetului local al comunei Rușețu precum și al instituțiilor și serviciilor finanțate de la bugetul local sau aflate în subordinea Consiliului local al comunei Rușețu, pe anul 20222022/02/11
HCL 1/2022privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 1.275.800 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.20212022/02/11
HCL 65/2021privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20212021/12/23
HCL 64/2021privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife, aplicabile în anul fiscal 20222021/12/23
HCL 63/2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2022 în comuna Ruşeţu2021/12/23
HCL 62/2021privind alegerea președintelui de ședință2021/12/16
HCL 61/2021privind stabilirea Programului anual al achizitiilor publice al unității administrative-teritoriale comuna Rușețu pentru anul 2022- in forma initiala2021/12/16
HCL 60/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2021/12/16
HCL 58/2021rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20212021/12/16
HCL 59/2021privind aprobarea efectuării documentației necesare realizării unui schimb de imobile între comuna Rușețu și S.C. Elsit Com S.R.L.2021/12/16
HCL 57/2021privind aprobarea documentatiei de concesionare prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 2463 m.p., in vederea construirii unei hale de productie si depozitare a peletilor si brichetelor ecologice pentru foc2021/12/16
HCL 56/2021privind repartizarea de sume băneşti unor unităţi de cult religios din comuna Rușețu, în anul 20212021/11/26
HCL 55/2021privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Rușețu, care se acordă în anul școlar 2021 – 20222021/11/26
HCL 54/2021rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20212021/11/26
HCL 53/2021privind participarea U.A.T. Comuna Rusetu în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public – finanțat prin Administrației Fondului pentru Mediu, pentru imbunatatirea iuminatului public, cu proiectul „Modernizarea iluminatului public in Comuna Rusetu, Judetul Buzau2021/11/26
HCL 52/2021aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul III al anului 20212021/11/26
HCL 51/2021privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău, de catre operatorul serviciului public „CONSILIUL LOCAL RUSETU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2021/10/29
HCL 50/2021privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea concesionării unui teren în suprafață de 2463 m.p., propietate privata a comunei Rusetu, in vederea construirii unei hale de productie si depozitare a peletilor si brichetelor ecologice pentru foc2021/10/29
HCL 49/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Rusetu in Comisia de evaluare a probei interviu organizata pentru ocuparea functiei de director al Liceului Tehnologic Rusetu2021/10/29
HCL 48/2021privind modificarea si completarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 2021 – forma finala2021/10/29
HCL 47/2021privind alegerea președintelui de ședință2021/10/29
HCL 46/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN SAT RUȘEȚU, COMUNA RUȘEȚU, JUDEȚULBUZĂU” în cadrulProgramului Național de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/13
HCL 45/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/10/13
HCL 44/2021privind aprobarea contractului-cadru a delegarii de prestari servicii pentru mentenanta retelelor de iluminat public a Serviciului de iluminat public al comunei Rusetu2021/09/28
HCL 43/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Rusetu pe perioada 2021-20272021/09/28
HCL 42/2021privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20212021/09/28
HCL 41/2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2021-20222021/09/28
HCL 40/2021aprobarea taxei speciale, in anul 2021, pentru serviciile de copiere a informatiei solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin.(1) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea spatiului special destinat consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate din oficiu2021/08/26
HCL 39/2021modificarea HCL Ruşeţu nr.16 / 07.04.2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău2021/08/26
HCL 37/2021privind aprobarea inițierii procedurilor necesare realizării unei asocieri în participație între Consiliul local al comunei Rușețu și un investitor care să realizeze unui obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe terenurile din izlazul comunei Rușețu2021/08/26
HCL 38/2021privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul II al anului 2021 2021/08/26
HCL 36/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/08/26
HCL 35/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/06/30
HCL 34/2021privind aprobarea înscrierii Comunei Rușețu, județul Buzău ca membru fondator al ASOCIAŢIEI LOCALITĂȚILOR CERCETATE DE CĂTRE DIMITRIE GUSTI2021/06/30
HCL 32/2021privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Rușețu2021/06/30
HCL 31/2021privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare2021/06/30
HCL 30/2021privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul I al anului 20212021/06/30
HCL 29/2021privind aprobarea Strategiei anuale de constractare și a Programului de achiziții publice – forma inițială al comunei Rușețu, pentru anul 2021 – forma finala2021/05/27
HCL 28/2021probarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Rușețu2021/05/27
HCL 27/2021constituire Comisiei speciale pentru verificarea și constatarea limitelor unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Rușețu2021/05/27
HCL 26/2021privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p., necesar extinderii unei construcții existente2021/05/27
HCL 25/2021aprobarea încetării contratului de închiriere nr.4099/26.08.2013, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L. Pogoanele2021/05/27
HCL 24/2021privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Rușețu, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de iluminat public si a Caietului de Sarcini2021/05/27
HCL 23/2021privind aprobarea documentatiei de atribuire în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 3811 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu2021/05/27
HCL 22/2021privind desemnarea unor consilieri care sa faca parte din comisia de selectie a ofertelor depuse în vederea închirierii unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha, proprietate privată a comunei Rușețu2021/04/20
HCL 21/2021privind acordarea unui împrumut temporar, in suma de 150.000lei , de la bugetul propriu al comunei Rusetul, judeţul Buzău, către Consiliul local Rusetu – Serviciul Salubrizare 2021/04/20
HCL 20/2021privind aprobarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20212021/04/20
HCL 19/2021privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 2.996.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20202021/04/20
HCL 18/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Ruşeţu2021/03/31
HCL 17/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/03/31
HCL 16/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei RUŞEŢU, județul Buzău2021/03/31
HCL 15/2021privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău2021/03/31
HCL 14/2021privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU către serviciul „CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU2021/03/31
HCL 13/2021privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha, proprietate privată a comunei Rușețu2021/03/31
HCL 12/2021privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 3811 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu2021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 20202021/03/31
HCL 10/2021pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 44/24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu2021/02/26
HCL 9/2021pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/ 24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu2021/02/26
HCL 8/2021pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu nr.43/24.12.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu2021/02/26
HCL 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Rușețu este membru asociat2021/02/26
HCL 6/2021privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a listei stațiilor publice care deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de transport rutier de persoane aferent județului Buzău2021/02/26
HCL 5/2021privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețarea Comunei Rușețu, a obligațiilor si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de mediu, precum si stabilirea sancțiunilor2021/02/26
HCL 4/2021privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Rușețu care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Rușețu, pentru anul 20202021/01/28
HCL 3/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2021/01/28
HCL 2/2021pentru modificarea Organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu şi pentru biblioteca publică2021/01/28
HCL 1/2021privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu nr.47 din 24 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu2021/01/28
HCL 53/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/12/24
HCL 52/2020privind validarea Dispoziției Primarului comunei Rușețu nr.246 din 4 decembrie 2020 privind aprobarea virării de credite bugetare între alineatele capitolului bugetar 68.02 – Asigurări și asistență socială din bugetul local al comunei Rușețu pe anul 20202020/12/24
HCL 51/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna RUȘEȚUeste membru asociat2020/12/24
HCL 50/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2020-20212020/12/24
HCL 49/2020privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2021-20222020/12/24
HCL 48/2020privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife2020/12/24
HCL 47/2020privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu2020/12/24
HCL 46/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Rușețu pentru anul 2021 și a Programului annual al achizițiilor publice – forma inițială al comunei Rușețu, pentru anul 20212020/12/24
HCL 45/2020privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu2020/12/24
HCL 44/2020privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu2020/12/24
HCL 43/2020aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu2020/12/24
HCL 42/2020constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea unor functii vacante din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, comuna RUȘEȚU, judeţul Buzău2020/10/30
HCL 41/2020privind alegerea viceprimarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2020/10/30
HCL 40/2020privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/10/30
HCL 39/2020alegerea Comisiei de numărare a voturilor în vederea întocmirii procesului-verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului comunei Rușețu2020/10/30
HCL 38/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/10/30
HCL 37/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/09/15
HCL 36/2020privind încetarea unui contract de închiriere2020/09/07
HCL 35/2020privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/09/07
HCL 34/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/09/07
HCL 33/2020privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 150.000 leidin excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20192020/09/07
HCL 32/2020privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20202020/09/07
HCL 31/2020privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/08/10
HCL 30/2020privind concesionarea, prin atribuire directă, a unui spațiu medical situat in clădirea dispensarului medical uman al comunei Rușețu, cu destinația de cabinet de stomatologie2020/08/10
HCL 29/2020privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 331,23 ha., propietatea privată a comunei Rușețu2020/08/10
HCL 28/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/08/10
HCL 27/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/07/09
HCL 26/2020privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 180.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20192020/07/09
HCL 25/2020privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 233 m.p. proprietate publică a comunei Rușețu2020/07/09
HCL 24/2020privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 1000 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu2020/07/09
HCL 23/2020privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren arabil în suprafaţă de 331,23 ha., proprietate privată a comunei Rușețu2020/07/09
HCL 22/2020privind constituire comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea unor functii vacante din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, comuna RUȘEȚU, judeţul Buzău2020/05/21
HCL 21/2020privind stabilirea normativelor proprii privind consumullunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea comunei Rușețu2020/05/21
HCL 20/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/05/21
HCL 19/2020privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20202020/05/21
HCL 18/2020privind reorganizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2020 – 20212020/05/17
HCL 17/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/04/17
HCL 16/2020privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău2020/04/07
HCL 15/2020privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău2020/04/07
HCL 14/2020privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS1269242020/03/19
HCL 13/2020privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/03/19
HCL 12/2020privind alegerea viceprimarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2020/03/19
HCL 11/2020privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu Nicușor- Silviu2020/03/19
HCL 10/2020privind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 331,23 ha. din domeniul public în domeniul privat al comunei Rușețu, județul Buzău2020/03/19
HCL 9/2020privind stabilirea condițiilor în care se acordă dreptul de acces pe domeniul public și privat al Comunei Rușețu, în vederea instalării de infrastructură de comunicații electronice, conform dispozițiilor legislatiei in vigoare2020/03/19
HCL 8/2020privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20202020/02/20
HCL 7/2020privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 160.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20192020/02/20
HCL 6/2020privind constatarea încetării de drept, prin demisie,a mandatului de consilier local al domnului Mușat Petrică-Daniel2020/02/20
HCL 5/2020privind aprobarea Strategiei de achiziții publice a Comunei Rușețu, județul Buzău pentru anul 20202020/02/20
HCL 4/2020privind alegerea președintelui de ședință2020/01/30
HCL 3/2020privind rezilierea contratului de închiriere nr.2130/07.05.2018, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. AHMER NEW UNIVERSAL S.R.L. Rușețu2020/01/30
HCL 2/2020privind rezilierea unor contracte de închiriere2020/01/30
HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 20202020/01/30
HCL 40/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.3914/11.06.2015, încheiat între comuna Rușețu și S.C. FARMAVET S.A.2019/12/17
HCL 39/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/12/17
HCL 38/2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Ruşeţu2019/12/17
HCL 37/2019privind rezilierea contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul local al comunei Rușețu și S.C. Agroglobal S.A.2019/11/28
HCL 35/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/11/28
HCL 34/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a sumei de 130.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/11/28
HCL 33/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20192019/11/28
HCL 32/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/11/28
HCL 31/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/10/29
HCL 30/2019privind anularea unor obligații accesorii, datorate bugetului local al comunei Rușețu2019/10/29
HCL 29/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/09/26
HCL 28/2019privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap2019/09/26
HCL 27/2019privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2019 – 20202019/09/26
HCL 26/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu2019/09/26
HCL 25/2019privindactualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/09/26
HCL 24/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/09/26
HCL 23/2019privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu şi pentru biblioteca publică2019/09/26
HCL 22/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2186/28.04.2009, încheiat între comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel2019/08/29
HCL 21/2019privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de închiriere nr.3167/01.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă Dumitrache-Ecaterina2019/08/29
HCL 20/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/07/25
HCL 19/2019rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/07/25
HCL 18/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/07/25
HCL 17/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20192019/07/25
HCL 16/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/06/25
HCL 15/2019privind rezilierea unui contract de concesiune2019/06/25
HCL 14/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3537/23.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și S.C. Andra Som Impex S.R.L.2019/06/25
HCL 13/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/05/20
HCL 12/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20192019/05/20
HCL 11/2019privind aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău2019/04/23
HCL 10/2019privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2019 – 20202019/04/23
HCL 9/2019privind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 20232019/04/23
HCL 8/2019pentru aprobarea participării comunei RUȘEȚU prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/23
HCL 7/2019privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20192019/04/23
HCL 6/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/04/23
HCL 5/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/04/23
HCL 4/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „PRIMA ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎMPREJMUIRI ȘI SPAȚII TEHNICE ÎN LOCALITATEA RUȘEȚU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2019/03/28
HCL 3/2019privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182019/02/18
HCL 2/2019privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de investiții ”Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații tehnice în localitatea Rușețu, comuna Rușețu” – obiectiv de interes local al comunei Rușețu, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2019/02/18
HCL 1/2019privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial proprietatea privată a comunei Rușețu, în scopul funcționării unei farmacii pentru vânzarea medicamentelor de uz uman2019/01/31
HCL 41/2018privind rezilierea unui contract de închiriere2018/12/27
HCL 40/2018privind rectificarea definitivă a bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20182018/12/27
HCL 39/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”2018/12/27
HCL 38/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/12/27
HCL 37/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/12/12
HCL 36/2018privindaprobarea Strategiei de achiziții publice a Comunei Rușețu, județul Buzău pentru anul 2019 HCL nr. 36 din 12.12.20182018/12/12
HCL 35/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2019 în comuna Ruşeţu2018/12/12
HCL 34/2018privind stabilirea Programului activităților cultural-artistice ale comunei Rușețu dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri2018/11/20
HCL 33/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/11/20
HCL 32/2018privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2018 – 20192018/10/29
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/10/29
HCL 30/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20182018/10/29
HCL 29/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă HCL nr. 29 din 27.09.20182018/09/27
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/09/27
HCL 27/2018privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu, în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ruşeţu pentru anul școlar 2018 – 20192018/08/31
HCL 26/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/08/31
HCL 25/2018privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA S.R.L.2018/07/27
HCL 24/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/07/27
HCL 23/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20182018/07/27
HCL 22/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/06/29
HCL 21/2018privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rușețu2018/06/29
HCL 20/2018privind stabilirea unor restricţii de tonaj pentru autovehiculele care circulă pe Drumul comunal DC 164, comuna Rușețu, județul Buzău2018/05/31
HCL 19/2018privind modificarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20182018/05/31
HCL 18/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/05/31
HCL 17/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20182018/05/31
HCL 16/2018privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurareaEdiţiei a VII – a – 2018 a „Zilelor comunei Ruşeţu”, judeţul Buzău2018/04/24
HCL 15/2018privind stabilirea unor măsuri de administrare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2018/04/24
HCL 14/2018privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Rușețu în Comisia de receție finală a lucrărilor la obiectivele de investiții publice ale comunei Rușețu2018/03/28
HCL 13/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/03/28
HCL 12/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Rușețu, județul Buzău2018/03/28
HCL 11/2018privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20182018/03/28
HCL 10/2018privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20182018/02/15
HCL 9/2018privind aprobarea utilizării în anul 2018 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20172018/02/15
HCL 8/2018privind utilizarea unei sume de bani din excedentului anilor precedenți, rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activității finanțate din venituri proprii – sursa E2018/02/15
HCL 7/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul IV al anului 20172018/02/15
HCL 6/2018privind atestarea unui teren în suprafaţă totală de 813,00 m.p. la domeniul privat al comunei Ruşeţu2018/01/31
HCL 5/2018privind aprobarea închirierii unor spații locative proprietate publică a comunei Rușețu, în scopul funcționării unor agenți economici HCL nr. 5 din 31.01.20182018/01/31
HCL 4/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniveritar de stat din comuna Rusetu, pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza comunei RUȘEȚU2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea reîntregirii excedentului bugetar al anului precedent, cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Rușețu2018/01/09
HCL 1/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/01/09
HCL 12/2016privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al comunei Ruşeţu pe anul 20162016/02/28