Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 40/2021aprobarea taxei speciale, in anul 2021, pentru serviciile de copiere a informatiei solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin.(1) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea spatiului special destinat consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate din oficiu2021/08/26
HCL 39/2021modificarea HCL Ruşeţu nr.16 / 07.04.2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău2021/08/26
HCL 37/2021privind aprobarea inițierii procedurilor necesare realizării unei asocieri în participație între Consiliul local al comunei Rușețu și un investitor care să realizeze unui obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe terenurile din izlazul comunei Rușețu2021/08/26
HCL 38/2021privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul II al anului 2021 2021/08/26
HCL 36/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/08/26
HCL 35/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/06/30
HCL 34/2021privind aprobarea înscrierii Comunei Rușețu, județul Buzău ca membru fondator al ASOCIAŢIEI LOCALITĂȚILOR CERCETATE DE CĂTRE DIMITRIE GUSTI2021/06/30
HCL 32/2021privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Rușețu2021/06/30
HCL 31/2021privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare2021/06/30
HCL 30/2021privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul I al anului 20212021/06/30
HCL 29/2021privind aprobarea Strategiei anuale de constractare și a Programului de achiziții publice – forma inițială al comunei Rușețu, pentru anul 2021 – forma finala2021/05/27
HCL 28/2021probarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Rușețu2021/05/27
HCL 27/2021constituire Comisiei speciale pentru verificarea și constatarea limitelor unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Rușețu2021/05/27
HCL 26/2021privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p., necesar extinderii unei construcții existente2021/05/27
HCL 25/2021aprobarea încetării contratului de închiriere nr.4099/26.08.2013, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L. Pogoanele2021/05/27
HCL 24/2021privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Rușețu, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de iluminat public si a Caietului de Sarcini2021/05/27
HCL 23/2021privind aprobarea documentatiei de atribuire în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 3811 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu2021/05/27
HCL 22/2021privind desemnarea unor consilieri care sa faca parte din comisia de selectie a ofertelor depuse în vederea închirierii unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha, proprietate privată a comunei Rușețu2021/04/20
HCL 21/2021privind acordarea unui împrumut temporar, in suma de 150.000lei , de la bugetul propriu al comunei Rusetul, judeţul Buzău, către Consiliul local Rusetu – Serviciul Salubrizare 2021/04/20
HCL 20/2021privind aprobarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20212021/04/20
HCL 19/2021privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 2.996.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20202021/04/20
HCL 18/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Ruşeţu2021/03/31
HCL 17/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/03/31
HCL 16/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei RUŞEŢU, județul Buzău2021/03/31
HCL 15/2021privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău2021/03/31
HCL 14/2021privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU către serviciul „CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU2021/03/31
HCL 13/2021privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha, proprietate privată a comunei Rușețu2021/03/31
HCL 12/2021privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 3811 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu2021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 20202021/03/31
HCL 10/2021pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 44/24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu2021/02/26
HCL 9/2021pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/ 24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu2021/02/26
HCL 8/2021pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu nr.43/24.12.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu2021/02/26
HCL 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Rușețu este membru asociat2021/02/26
HCL 6/2021privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a listei stațiilor publice care deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de transport rutier de persoane aferent județului Buzău2021/02/26
HCL 5/2021privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețarea Comunei Rușețu, a obligațiilor si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de mediu, precum si stabilirea sancțiunilor2021/02/26
HCL 4/2021privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Rușețu care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Rușețu, pentru anul 20202021/01/28
HCL 3/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2021/01/28
HCL 2/2021pentru modificarea Organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu şi pentru biblioteca publică2021/01/28
HCL 1/2021privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu nr.47 din 24 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu2021/01/28
HCL 53/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/12/24
HCL 52/2020privind validarea Dispoziției Primarului comunei Rușețu nr.246 din 4 decembrie 2020 privind aprobarea virării de credite bugetare între alineatele capitolului bugetar 68.02 – Asigurări și asistență socială din bugetul local al comunei Rușețu pe anul 20202020/12/24
HCL 51/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna RUȘEȚUeste membru asociat2020/12/24
HCL 50/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2020-20212020/12/24
HCL 49/2020privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2021-20222020/12/24
HCL 48/2020privind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife2020/12/24
HCL 47/2020privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu2020/12/24
HCL 46/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Rușețu pentru anul 2021 și a Programului annual al achizițiilor publice – forma inițială al comunei Rușețu, pentru anul 20212020/12/24
HCL 45/2020privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu2020/12/24
HCL 44/2020privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu2020/12/24
HCL 43/2020aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu2020/12/24
HCL 42/2020constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea unor functii vacante din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, comuna RUȘEȚU, judeţul Buzău2020/10/30
HCL 41/2020privind alegerea viceprimarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2020/10/30
HCL 40/2020privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/10/30
HCL 39/2020alegerea Comisiei de numărare a voturilor în vederea întocmirii procesului-verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului comunei Rușețu2020/10/30
HCL 38/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/10/30
HCL 37/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/09/15
HCL 36/2020privind încetarea unui contract de închiriere2020/09/07
HCL 35/2020privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/09/07
HCL 34/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/09/07
HCL 33/2020privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 150.000 leidin excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20192020/09/07
HCL 32/2020privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20202020/09/07
HCL 31/2020privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/08/10
HCL 30/2020privind concesionarea, prin atribuire directă, a unui spațiu medical situat in clădirea dispensarului medical uman al comunei Rușețu, cu destinația de cabinet de stomatologie2020/08/10
HCL 29/2020privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 331,23 ha., propietatea privată a comunei Rușețu2020/08/10
HCL 28/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/08/10
HCL 27/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/07/09
HCL 26/2020privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 180.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20192020/07/09
HCL 25/2020privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 233 m.p. proprietate publică a comunei Rușețu2020/07/09
HCL 24/2020privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 1000 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu2020/07/09
HCL 23/2020privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren arabil în suprafaţă de 331,23 ha., proprietate privată a comunei Rușețu2020/07/09
HCL 22/2020privind constituire comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea unor functii vacante din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, comuna RUȘEȚU, judeţul Buzău2020/05/21
HCL 21/2020privind stabilirea normativelor proprii privind consumullunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea comunei Rușețu2020/05/21
HCL 20/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/05/21
HCL 19/2020privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20202020/05/21
HCL 18/2020privind reorganizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2020 – 20212020/05/17
HCL 17/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/04/17
HCL 16/2020privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău2020/04/07
HCL 15/2020privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău2020/04/07
HCL 14/2020privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS1269242020/03/19
HCL 13/2020privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/03/19
HCL 12/2020privind alegerea viceprimarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2020/03/19
HCL 11/2020privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu Nicușor- Silviu2020/03/19
HCL 10/2020privind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 331,23 ha. din domeniul public în domeniul privat al comunei Rușețu, județul Buzău2020/03/19
HCL 9/2020privind stabilirea condițiilor în care se acordă dreptul de acces pe domeniul public și privat al Comunei Rușețu, în vederea instalării de infrastructură de comunicații electronice, conform dispozițiilor legislatiei in vigoare2020/03/19
HCL 8/2020privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20202020/02/20
HCL 7/2020privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 160.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20192020/02/20
HCL 6/2020privind constatarea încetării de drept, prin demisie,a mandatului de consilier local al domnului Mușat Petrică-Daniel2020/02/20
HCL 5/2020privind aprobarea Strategiei de achiziții publice a Comunei Rușețu, județul Buzău pentru anul 20202020/02/20
HCL 4/2020privind alegerea președintelui de ședință2020/01/30
HCL 3/2020privind rezilierea contratului de închiriere nr.2130/07.05.2018, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. AHMER NEW UNIVERSAL S.R.L. Rușețu2020/01/30
HCL 2/2020privind rezilierea unor contracte de închiriere2020/01/30
HCL 1/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 20202020/01/30
HCL 40/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.3914/11.06.2015, încheiat între comuna Rușețu și S.C. FARMAVET S.A.2019/12/17
HCL 39/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/12/17
HCL 38/2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Ruşeţu2019/12/17
HCL 37/2019privind rezilierea contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul local al comunei Rușețu și S.C. Agroglobal S.A.2019/11/28
HCL 35/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/11/28
HCL 34/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a sumei de 130.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/11/28
HCL 33/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20192019/11/28
HCL 32/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/11/28
HCL 31/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/10/29
HCL 30/2019privind anularea unor obligații accesorii, datorate bugetului local al comunei Rușețu2019/10/29
HCL 29/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/09/26
HCL 28/2019privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap2019/09/26
HCL 27/2019privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2019 – 20202019/09/26
HCL 26/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu2019/09/26
HCL 25/2019privindactualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/09/26
HCL 24/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/09/26
HCL 23/2019privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu şi pentru biblioteca publică2019/09/26
HCL 22/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2186/28.04.2009, încheiat între comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel2019/08/29
HCL 21/2019privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de închiriere nr.3167/01.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă Dumitrache-Ecaterina2019/08/29
HCL 20/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/07/25
HCL 19/2019rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/07/25
HCL 18/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/07/25
HCL 17/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20192019/07/25
HCL 16/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/06/25
HCL 15/2019privind rezilierea unui contract de concesiune2019/06/25
HCL 14/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3537/23.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și S.C. Andra Som Impex S.R.L.2019/06/25
HCL 13/2019privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/05/20
HCL 12/2019privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20192019/05/20
HCL 11/2019privind aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău2019/04/23
HCL 10/2019privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2019 – 20202019/04/23
HCL 9/2019privind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 20232019/04/23
HCL 8/2019pentru aprobarea participării comunei RUȘEȚU prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/23
HCL 7/2019privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20192019/04/23
HCL 6/2019privind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/04/23
HCL 5/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/04/23
HCL 4/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „PRIMA ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎMPREJMUIRI ȘI SPAȚII TEHNICE ÎN LOCALITATEA RUȘEȚU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2019/03/28
HCL 3/2019privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182019/02/18
HCL 2/2019privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de investiții ”Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații tehnice în localitatea Rușețu, comuna Rușețu” – obiectiv de interes local al comunei Rușețu, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2019/02/18
HCL 1/2019privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial proprietatea privată a comunei Rușețu, în scopul funcționării unei farmacii pentru vânzarea medicamentelor de uz uman2019/01/31
HCL 41/2018privind rezilierea unui contract de închiriere2018/12/27
HCL 40/2018privind rectificarea definitivă a bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20182018/12/27
HCL 39/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”2018/12/27
HCL 38/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/12/27
HCL 37/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/12/12
HCL 36/2018privindaprobarea Strategiei de achiziții publice a Comunei Rușețu, județul Buzău pentru anul 2019 HCL nr. 36 din 12.12.20182018/12/12
HCL 35/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2019 în comuna Ruşeţu2018/12/12
HCL 34/2018privind stabilirea Programului activităților cultural-artistice ale comunei Rușețu dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri2018/11/20
HCL 33/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/11/20
HCL 32/2018privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2018 – 20192018/10/29
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/10/29
HCL 30/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20182018/10/29
HCL 29/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă HCL nr. 29 din 27.09.20182018/09/27
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/09/27
HCL 27/2018privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu, în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ruşeţu pentru anul școlar 2018 – 20192018/08/31
HCL 26/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/08/31
HCL 25/2018privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA S.R.L.2018/07/27
HCL 24/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/07/27
HCL 23/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20182018/07/27
HCL 22/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/06/29
HCL 21/2018privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rușețu2018/06/29
HCL 20/2018privind stabilirea unor restricţii de tonaj pentru autovehiculele care circulă pe Drumul comunal DC 164, comuna Rușețu, județul Buzău2018/05/31
HCL 19/2018privind modificarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20182018/05/31
HCL 18/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20182018/05/31
HCL 17/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul I al anului 20182018/05/31
HCL 16/2018privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurareaEdiţiei a VII – a – 2018 a „Zilelor comunei Ruşeţu”, judeţul Buzău2018/04/24
HCL 15/2018privind stabilirea unor măsuri de administrare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2018/04/24
HCL 14/2018privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Rușețu în Comisia de receție finală a lucrărilor la obiectivele de investiții publice ale comunei Rușețu2018/03/28
HCL 13/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/03/28
HCL 12/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Rușețu, județul Buzău2018/03/28
HCL 11/2018privind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20182018/03/28
HCL 10/2018privind aprobarea Bugetului local al comunei Ruşeţu pe anul 20182018/02/15
HCL 9/2018privind aprobarea utilizării în anul 2018 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20172018/02/15
HCL 8/2018privind utilizarea unei sume de bani din excedentului anilor precedenți, rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activității finanțate din venituri proprii – sursa E2018/02/15
HCL 7/2018privind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul IV al anului 20172018/02/15
HCL 6/2018privind atestarea unui teren în suprafaţă totală de 813,00 m.p. la domeniul privat al comunei Ruşeţu2018/01/31
HCL 5/2018privind aprobarea închirierii unor spații locative proprietate publică a comunei Rușețu, în scopul funcționării unor agenți economici HCL nr. 5 din 31.01.20182018/01/31
HCL 4/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniveritar de stat din comuna Rusetu, pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza comunei RUȘEȚU2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea reîntregirii excedentului bugetar al anului precedent, cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Rușețu2018/01/09
HCL 1/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă2018/01/09
HCL 12/2016privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al comunei Ruşeţu pe anul 20162016/02/28

Comments are closed.