Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiecte de hotărâre Materiale sedinta a Consiliului local Rusetu convocata in data de 31.07.20232023/07/24
Proiecte de hotărâre Materiale sedinta a Consiliului local Rusetu convocata in data de 28.02.20232023/02/22
Proiecte de hotărâre Materiale sedinta a Consiliului local Rusetu convocata in data de 06.02.20232023/02/03
Proiect de hotarareprivind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în patrimoniul comunei Rușețu și în administrarea Liceului Tehnologic Rușețu.2022/11/25
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20222022/11/25
Proiect de hotarareprivind  aprobarea utilizării suplimentare în anul 2022 a sumei de 135.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat  la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.20212022/11/25
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe  trimestrele I și II ale anului 20222022/11/25
Proiect de hotarareprivind aprobarea Protocolului de colaborare interinstituțională între Comuna Rușețu, județul Buzău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 1309632022/11/25
Proiect de hotararepentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.25 din 30 iunie 2022 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/08/23
Proiect de hotarareprivind actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. Comuna pentru anul 2022 – in luna august2022/08/23
Proiect de hotarareprivind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu – familia ocupațională ”Adminstrație”, pentru anul 20222022/08/23
Proiect de hotarareprivind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul local al comunei Rușețu și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău2022/07/15
Proiect de hotarareprivind actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. Comuna pentru anul 2022 in luna mai 20222022/06/24
Proiect de hotarareprivind aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor la canalizare – epurare pentru comuna RUŞEŢU, Judeţul Buzău, pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare2022/06/24
Proiect de hotarareprivind cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna RUŞEŢU, Judeţul BUZĂU2022/06/24
Proiect de hotarareaprobarea unor măsuri economico-financiare pentru reducerea cheltuielilor serviciului ”CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/06/24
Proiect de hotarareaprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei RUŞEŢU, Judeţul BUZĂU2022/06/24
Proiect de hotarareprivind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren, nr. cadastral 30762, propietate publica a comunei Rusetu, jud. Buzau2022/06/17
Proiect de hotarareprivind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren, nr. cadastral 32194, propietate privata a comunei Rusetu, jud. Buzau2022/06/17
Proiect de hotarareprivind încetarea unor contracte de închiriere2022/04/21
Proiect de hotarareprivind Actualizarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al U.A.T. Comuna pentru anul 2022 in luna aprilie 20222022/04/21
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării suplimentare în anul 2022 a sumei de 120.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.20212022/03/18
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2022 și modificarea Listei obiectivelor de investiție cu finanțare totală sau parțială din bugetul local al comunei Rușețu pe anul 20222022/03/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea efectuării procedurilor legale pentru elaborarea proiectului ”Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Rușețu, județul Buzău” și depunerea cererii de finanțare în cadrul „ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.2022/03/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea incetarii, prin acordul partilor, a contractului de inchiriere nr. 4417/20.09.2018, incheiat intre Comuna Rusetu si SC Relief Brain SRL Buzau2022/02/22
Proiect de hotarareprivind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Rusetu in Adunarea Generala a a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009”2022/02/22
Proiect de hotarareprivind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2022/02/22
Proiect de hotarareprivind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2022 – 20232022/02/22
Proiect de hotarareprivind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Ruşeţu si a unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2021-20222022/02/22
Proiect de hotarareprivind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Rusetu in Comisia de evaluare a probei interviu organizata pentru ocuparea functiei de director al Liceului Tehnologic Rusetu2021/10/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea concesionării unui teren în suprafață de 2463 m.p., propietate privata a comunei Rusetu, in vederea construirii unei hale de productie si depozitare a peletilor si brichetelor ecologice pentru foc2021/10/22
Proiect de hotarareprivind modificarea si completarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 2021 – forma finala2021/10/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea taxei speciale in anul 2021 pentru serviciul de copiere a informatiilor solicitate pe suport de hartie, in aplicarea art. 9 alin 1 din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare precum si stabilirea spatiului special destinat consultarii/afisarii documentelor cu caracter public comunicate din oficiu2021/07/28
Proiect de hotarareprivind modificarea HCL nr. 16/2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău2021/07/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul II al anului 20212021/07/21
Proiect de hotarareprivind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar si mijloace fixe aflate in patrimoniul comunei Rusetu2021/07/21
Proiect de hotarareprivind aprobarea initierii procedurilor necesare realizarii unei asocieri in participatie intre Consiliul local Rusetu si un investitor care sa realizeze un obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe terenurile din izlazul comunei Rusetu2021/07/21
Proiect de hotarareprivind aprobarea  înscrierii Comunei Rușețu, județul Buzău ca membru fondator al  ASOCIAŢIEI  LOCALITĂȚILOR CERCETATE DE CĂTRE DIMITRIE GUSTI2021/06/25
Proiect de hotarareprivind aprobarea documentatiei de atribuire directa, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p., necesar extinderii unei construcții existente cu acordul propietarului de catre SC MRG Expresiv Invest SRL2021/06/22
Proiect de hotarareprivind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Rusetu2021/06/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare2021/06/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Rușețu pe trimestrul I al anului 20212021/06/15
Proiect de hotarareaprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Rușețu2021/05/19
Proiect de hotarareprivind constituire Comisiei speciale pentru verificarea și constatarea limitelor unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Rușețu2021/05/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea concesionării, fără licitație publică, a unui teren în suprafață de 50 m.p., necesar extinderii unei construcții existente2021/05/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea încetării contratului de închiriere nr.4099/26.08.2013, încheiate între Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L. Pogoanele2021/05/19
Proiect de hotarareprivind privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 3811 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu2021/05/19
Proiect de hotarareprvind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Rușețu, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si a Caietului de Sarcini2021/04/27
Proiect de hotarareprivind desemnarea unor consilieri care sa faca parte din comisia de selectie a ofertelor depuse în vederea închirierii unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha, proprietate privată a comunei Rușețu2021/04/16
Proiect de hotarareprivind acordarea unui împrumut temporar, in suma de 150.000lei , de la bugetul propriu al comunei Rusetul, judeţul Buzău, către Consiliul local Rusetu – Serviciul Salubrizare 2021/04/16
Proiect de hotarareprivind aprobarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20212021/04/16
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 2.996.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20202021/04/16
Proiect de hotarareprivind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău2021/03/19
Proiect de hotarareprivind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei RUŞEŢU, județul Buzău2021/03/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 20202021/03/19
Proiect de hotarareprivind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU către serviciul „CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei RUŞEŢU, judeţul BUZĂU2021/03/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 3811 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu2021/03/15
Proiect de hotarareprivind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren arabil în suprafață de 8,25 ha, proprietate privată a comunei Rușețu2021/03/15
Proiect de hotarareprivind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețare a Comunei Rușețu, a obligațiilor si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de mediu, precum si stabilirea sancțiunilor2021/02/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Rușețu este membru asociat2021/02/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a listei stațiilor publice care deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de transport rutier de persoane aferent județului Buzău2021/02/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea scutirii la plata unui impozit pe teren și clădiri2021/02/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea efectuării documentației necesare realizării unui schimb de imobile între comuna Rușețu și S.C. Elsit Com S.R.L.2021/02/19
Proiect de hotararepentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 44/24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu2021/02/19
Proiect de hotararemodificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/ 24.12.2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu2021/02/19
Proiect de hotararemodificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu nr.43/24.12.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu2021/02/19
Proiect de hotararemodificarea Organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu şi pentru biblioteca publică2021/01/22
Proiect de hotarareprivind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Rușețu care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Rușețu, pentru anul 20202021/01/22
Proiect de hotarareprivind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”2021/01/22
Proiect de hotarareprivind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu nr.47 din 24 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu2021/01/22
Proiect de hotararerectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20202020/12/18
Proiect de hotarareprivind validarea Dispoziției Primarului comunei Rușețu nr.246 din 4 decembrie 2020 privind aprobarea virării de credite bugetare între alineatele capitolului bugetar 68.02 – Asigurări și asistență socială din bugetul local al comunei Rușețu pe anul 20202020/12/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna RUȘEȚU este membru asociat2020/12/18
Proiect de hotarareaprobarea efectuării documentației necesare realizării unui schimb de imobile între comuna Rușețu și S.C. Elsit Com S.R.L.2020/12/18
Proiect de hotararedesemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2020-20212020/12/18
Proiect de hotararereorganizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2021-20222020/12/18
Proiect de hotarareprivind stabilirea unor taxe speciale si a unor tarife2020/12/18
Proiect de hotarareprivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Ruşeţu2020/12/18
Proiect de hotarareprivind Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Rușețu pentru anul 2021 și a Programului annual al achizițiilor publice – forma inițială al comunei Rușețu, pentru anul 20212020/12/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 233 m.p. proprietatea publica a comunei Rușețu2020/12/18
Proiect de hotarareaprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu2020/12/18
Proiect de hotarareaprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,25 ha proprietate privată a comunei Rușețu2020/12/18
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/10/26
Proiect de hotarareprivind  alegerea Comisiei de numărare a voturilor în vederea întocmirii procesului-verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului comunei Rușețu2020/10/26
Proiect de hotarareprivind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/10/26
Proiect de hotarareprivind alegerea viceprimarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2020/10/26
Proiect de hotarareprivind  constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea unor functii vacante din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, comuna RUȘEȚU, judeţul Buzău2020/10/26
Proiect de hotarareprivind concesionarea, prin atribuirea directă a unui spațiu medical din in clădirea dispensarului medical uman al comunei Rușețu, cu destinația de cabinet de stomatologie2020/07/31
Proiect de hotarareprivind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafatã de 331,23 ha., prorpietatea privată a comunei Rușețu2020/07/31
Proiect de hotarareprivind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren arabil în suprafaţă de 331,23 ha., din izlazul comunal2020/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea implementării proiectului „ Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS1269242020/03/12
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/03/12
Proiect de hotarareprivind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 331,23 ha. din domeniul public în domeniul privat al comunei Rușețu, județul Buzău2020/03/12
Proiect de hotarareprivind stabilirea conditiilor în care se acorda dreptul de acces pe domeniul public și privat al Comunei Rușețu, în vederea instalarii de infrastructura de comunicatii electronice, conform dispozitiilor legislatiei in vigoare2020/03/12
Proiect de hotarareprivind rezilierea contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul local al comunei Rușețu și S.C. Agroglobal S.A.2019/11/22
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a sumei de 130.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20192019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap2019/09/20
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu2019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu şi pentru biblioteca publică2019/09/20
Proiect de hotarareprivind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2019 – 20202019/09/20
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de închiriere nr.3167/01.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă Dumitrache-Ecaterina2019/08/23
Proiect de hotarareprivind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2186/28.04.2009, încheiat între comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel2019/08/23
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/07/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/06/19
Proiect de hotarareprivind rezilierea unui contract de concesiune2019/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3537/23.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și S.C. Andra Som Impex S.R.L.2019/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău2019/04/16
Proiect de hotarareprivind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2019 – 20202019/04/16
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/04/16
Proiect de hotararepentru aprobarea participării comunei RUȘEȚU prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/09
Proiect de hotarareprivind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 20232019/03/18

Comments are closed.