Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/10/26
Proiect de hotarareprivind  alegerea Comisiei de numărare a voturilor în vederea întocmirii procesului-verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului comunei Rușețu2020/10/26
Proiect de hotarareprivind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/10/26
Proiect de hotarareprivind alegerea viceprimarului comunei Ruşeţu, judeţul Buzău2020/10/26
Proiect de hotarareprivind  constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea unor functii vacante din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, comuna RUȘEȚU, judeţul Buzău2020/10/26
Proiect de hotarareprivind concesionarea, prin atribuirea directă a unui spațiu medical din in clădirea dispensarului medical uman al comunei Rușețu, cu destinația de cabinet de stomatologie2020/07/31
Proiect de hotarareprivind aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii unui teren în suprafatã de 331,23 ha., prorpietatea privată a comunei Rușețu2020/07/31
Proiect de hotarareprivind aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren arabil în suprafaţă de 331,23 ha., din izlazul comunal2020/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea implementării proiectului „ Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS1269242020/03/12
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20202020/03/12
Proiect de hotarareprivind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 331,23 ha. din domeniul public în domeniul privat al comunei Rușețu, județul Buzău2020/03/12
Proiect de hotarareprivind stabilirea conditiilor în care se acorda dreptul de acces pe domeniul public și privat al Comunei Rușețu, în vederea instalarii de infrastructura de comunicatii electronice, conform dispozitiilor legislatiei in vigoare2020/03/12
Proiect de hotarareprivind rezilierea contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul local al comunei Rușețu și S.C. Agroglobal S.A.2019/11/22
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a sumei de 130.000 lei din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul III al anului 20192019/11/22
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap2019/09/20
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Rușețu2019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu şi pentru biblioteca publică2019/09/20
Proiect de hotarareprivind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2019 – 20202019/09/20
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/09/20
Proiect de hotarareprivind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de închiriere nr.3167/01.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă Dumitrache-Ecaterina2019/08/23
Proiect de hotarareprivind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2186/28.04.2009, încheiat între comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel2019/08/23
Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Rușețu pe anul 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru anul 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/07/18
Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de execuţie bugetarăpentru trimestrul II al anului 20192019/07/18
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/06/19
Proiect de hotarareprivind rezilierea unui contract de concesiune2019/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.3537/23.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și S.C. Andra Som Impex S.R.L.2019/06/19
Proiect de hotarareprivind aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău2019/04/16
Proiect de hotarareprivind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ruşeţu, pentru anul şcolar 2019 – 20202019/04/16
Proiect de hotarareprivind aprobarea utilizării în anul 2019 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Rușețu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.20182019/04/16
Proiect de hotararepentru aprobarea participării comunei RUȘEȚU prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/09
Proiect de hotarareprivind neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 20232019/03/18

Comments are closed.